Vocabulario di Papiamento - Papiamento.Search.aw

Papiamento Search Engine

Papiamento Search Engine 

Vocabulario di Papiamento


   ratval [rattenval]   atras   presentabel   implementa   balein   trintiun   tumba   balie