cushinamento - Vocabulario di Papiamento

Papiamento Search Engine

Papiamento Search Engine 

Vocabulario di Papiamento

Palabra: cushinamento

   abstrayendo   pechi   egoismo   puyito   database   funcionando   kentando [keintando]   nechi