Vocabulario di Papiamento - Papiamento.Search.aw

Papiamento Search Engine

Papiamento Search Engine 

Vocabulario di Papiamento


   resto   Honduras   menta   dreymento [draaimento]   tesorera   [negociamento]   cuashi   kita