monarkismo - Vocabulario di Papiamento

Papiamento Search Engine

Papiamento Search Engine 

Vocabulario di Papiamento

Palabra: monarkismo

   Argentinero   pirata   bolita   mandato   disgusta   tumbando   naci