stiwado - Vocabulario di Papiamento

Papiamento Search Engine

Papiamento Search Engine 

Vocabulario di Papiamento

Palabra: stiwado

   concretamente   colaborado   hispanismo   pedagogia   diptongacion   vlecht   subraya   garoshi